Regulamin

Regulamin

Regulamin korzystania z Langlia aplikacji do nauki języka angielskiego
drogą elektroniczną.

 1. Postanowienia ogólne
  1. Wydawcą i właścicielem Aplikacji Langlia jest Language Business Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Żurawia 26/6 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000475423, NIP 7010393683, REGON 146846264 w dalszej części zwana w skrócie Language Business.
  2. Aplikacja Langlia jest platformą służącą do nauki języka angielskiego przez Internet.
  3. Z zastrzeżeniem pkt 5 poniżej Abonentem Aplikacji Langlia jest wyłącznie osoba fizyczna, która zaakceptowała postanowienia Regulaminu i dokonała opłaty abonamentowej.
  4. Language Business umożliwia Abonentom korzystanie z Aplikacji Langlia zwanej dalej Aplikacją przez okres abonamentowy na warunkach określonych w Regulaminie.
  5. Language Business umożliwia podmiotom nie będącym Abonentami bezpłatne korzystanie z wersji demo Aplikacji umieszczonej na stronie www.langlia.pl.
 2. Zgłoszenie, Rejestracja i Dostęp
  1. Użytkownikiem Aplikacji może być wyłącznie osoba fizyczna.
  2. Do rejestracji osoby fizycznej, która zamierza korzystać z Aplikacji w charakterze Abonenta należy zgłosić następujące dane:
   • imię i nazwisko
   • dane adresowe
   • aktywny adres e-mail, który będzie służył do kontaktu
   • numer telefonu kontaktowego
   • NIP do wydania faktury
  3. Zgłoszenie jest czynnością pozwalającą na rejestrację, umożliwia czynności prowadzące do rejestracji i weryfikacji podmiotu zamierzającego korzystać z Aplikacji w charakterze Abonenta i nie powoduje udostępnienia Aplikacji.
  4. Płatność za dostęp do wybranego abonamentu jest dokonywana z góry na wybrany okres czasu w wysokości zgodnej z cennikiem i musi zostać dokonana w całości.
  5. Uruchomienie dostępu do Aplikacji następuje po wpłynięciu płatności za abonament na konto Language Business.
  6. Wykupienie abonamentu na kurs jest rozumiane jako zawarcie umowy na czas określony odpowiadający długości opłaconego abonamentu.
  7. Aktywne Konto Użytkownika można dezaktywować w dowolnym momencie wysyłając wiadomość na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z zastrzeżeniem, że opłata abonamentowa wniesiona za to konto nie podlega zwrotowi w całości ani w części.
 3. Korzystanie z Aplikacji
  1. Użytkownicy w ramach dostępu do Aplikacji mogą:
   • przeglądać treści szkoleń
   • rozwiązywać testy i ćwiczenia
   • umieszczać pliki / treści w wideo / audio czacie
   • monitorować swoje postępy w rozwiązywaniu testów oraz lekcji
  2. Language Business dołoży wszelkich starań aby zachować pełną dostępność Aplikacji z zastrzeżeniem prawa do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia aplikacji w celu jej ulepszenia, dodania nowych usług lub przeprowadzenia konserwacji przez okres 48 godzin w okresie 12 miesięcy. O ile to możliwe Abonent zostanie o braku dostępności lub ograniczonym dostępie do Aplikacji poinformowany minimum 48 godzin wcześniej. O ile będzie to możliwe aktualizacje i konserwacja Aplikacji będą odbywać się w godzinach nocnych.
 4. Opłaty i rozliczenia
  1. Language Business pobiera wynagrodzenie za korzystanie z Aplikacji, które składa się z opłaty abonamentowej oraz ewentualnej opłaty za usługi dodatkowe dostępne w wersji Premium, których wysokość określa cennik na stronie www.langlia.pl.
  2. Usługi są rozliczane z góry a uiszczone za nie opłaty upoważniają Abonenta do korzystania z opłaconych usług przez opłacony okres abonamentowy.
  3. Usługodawca udostępnia automatycznie odnawialne abonamenty:

   Zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie www oraz w aplikacjach mobilnych. W aplikacjach mobilnych płatności wyświetlane są w Twojej walucie lokalnej.


   Abonamenty można w dowolnym czasie anulować. Abonament anulowany z minimalnym wyprzedzeniem 24 godzin przed rozpoczęciem następnego okresu rozliczeniowego nie zostanie wznowiony i nie będzie podlegał kolejnym opłatom abonamentowym. Po anulowaniu usługi dostęp do aplikacji pozostanie aktywny do końca opłaconego okresu rozliczeniowego, liczonego od daty aktywacji dostępu do usługi.

  4. Abonamenty LANGLIA zakupione w ramach sklepu GOOGLE PLAY lub APPLE APP STORE uprawniają do korzystania w ramach aplikacji na odpowiadających im systemach oraz z wersji PC.

  5. Abonamenty LANGLIA LISTENING oraz LANGLIA VOCABULARY zakupione w ramach sklepu GOOGLE PLAY lub APPLE APP STORE uprawniają do korzystania w ramach aplikacji na odpowiadających im systemach (bez wersji PC)
  6. Anulować aktywną subskrybcję można za pomocą swojego konta w sklepie GOOGLE PLAY lub w sklepie APPLE APP STORE (w zależności w którym sklepie została zakupiona subskrypcja). Dostawca usługi nie może anulować subskrybcji.
 5. Odpowiedzialność Abonenta
  1. Abonentowi nie wolno udostępniać swojego Konta innym podmiotom.
  2. Abonent powinien zachować w tajemnicy dane dostępowe do Konta. W przypadku niepowołanemu pozyskania hasła lub jego ujawnienia hasła innemu podmiotowi Abonent zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Language Business.
  3. Konto Abonenta jest niezbywalne.
  4. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu Abonent może zostać pozbawiony dostępu do Aplikacji bez możliwości ubiegania się o zwrot opłaty abonamentowej lub jej części, o czym zostanie poinformowany drogą elektroniczną. Niezależnie od pozbawienia dostępu do Aplikacji Language Business może zażądać od Abonenta zapłaty kar umownych.
  5. Language Business może zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Abonenta w przypadku gdy działania Abonenta naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię Language Business lub w inny sposób szkodą Language Business bądź w innych uzasadnionych przypadkach. Abonent w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Language Business i osób trzecich.
  6. Konto Abonenta zawiera dane Abonenta podane przez niego w czasie rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Abonent jest zobowiązany do zaktualizowania danych przesyłając zaktualizowane dane na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  7. Abonent zobowiązuje się nie działać na szkodę Language Business w tym w szczególności nie wykorzystywać danych i treści zawartych w Aplikacji do tworzenia innych aplikacji w tym działających na zasadach podobnych do Aplikacji, tak w Polsce jak i za granicą.
 6. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności Language Business
  1. Language Business zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta Abonenta bądź dostępu do wybranych usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta Abonenta jest zagrożone. Language Business może uzależnić dalsze korzystanie z Konta od dokonania zmiany hasła dostępowego.
  2. Z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w pkt 2 rozdziału III Regulaminu, w przypadku braku dostępu do Aplikacji trwającego dłużej niż przez kolejne 24 godziny, spowodowanego okolicznościami zawinionymi przez Language Business, Language Business dokona Abonentowi zwrotu części opłaty abonamentowej uiszczonej przez Abonenta za miesiąc, w którym nastąpiła szkoda
  3. Całkowita odpowiedzialność Language Business z jakichkolwiek tytułów za rzeczywistą szkodę poniesioną przez Abonenta jest ograniczona do sumy opłat abonamentowych uiszczonych przez Abonenta w miesiącu w którym nastąpiła szkoda.
  4. Language Business nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Aplikacji spowodowane przyczynami niezależnymi od Language Business.
 7. Własność intelektualna
  1. Autorskie prawa majątkowe do Aplikacji i jej elementów, w tym szczególnie ale nie wyłącznie materiałów tekstowych, graficznych, fotografii, baz danych a także układu i kompozycji tych elementów (tzw. Layout) przysługują Language Business.
  2. Korzystanie z Aplikacji nie oznacza nabycia przez Abonentów i Użytkowników jakichkolwiek praw do utworów, treści oraz baz danych zawartych w Aplikacji.
  3. Zabronione jest w szczególności:
   • wykorzystywanie przez Abonentów elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji, a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Language Business za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie.
   • dokonywane, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowania, modyfikowania oraz transmitowania elektronicznie lub w inny sposób elementów Aplikacji,
   • rozpowszechnianie pobranych materiałów, także w celach informacyjnych w publicznych i prywatnych sieciach informatycznych, w Internecie, w prasie, radio, telewizji lub w inny sposób, aby umożliwić dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie
  4. Żadna z informacji umieszczana w Aplikacji przez Language Business nie może być powielana i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania materiałów umieszczonych w Aplikacji przez Language Business mogą odbywać się wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego
  5. Wszelkie umieszczone w Aplikacji nazwy handlowe stanowią chronione prawem znaki towarowe i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za pisemną zgodą Language Business. Wykorzystywanie znaków towarowych Language Business i osób trzecich umieszczających treści reklamowe, bez wcześniej uzyskanej zgody jest ściśle zabronione.
 8. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Aplikacji
  1. Do prawidłowego działania Aplikacji wymagane jest
   • Komputer typu PC lub laptop
   • System operacyjny Windows
   • Przeglądarkę internetową z zainstalowaną najnowszą wersją Adobe Flash Player
   • akceptacja obsługi ciasteczek

  Korzystanie z niektórych funkcjonalności Aplikacji jest możliwe za pomocą urządzeń mobilnych takich jak tablety i smartfony działające w oparcie o system Android i IOS.

  1. Aby zapewnić możliwość korzystania z funkcji odsłuchiwania plików dźwiękowych i nagrywania własnych wypowiedzi Abonent powinien zapewnić sobie słuchawki z mikrofonem.
  2. Language Business nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z Aplikacji wynikającego z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Abonenta lub z łączem internetowym Abonenta.
 9. Zgłaszanie zastrzeżeń w działaniu Aplikacji i postępowanie reklamacyjne
  1. Abonentowi przysługuje prawo złożenia reklamacji odnośnie niezgodności działania Aplikacji z niniejszym Regulaminem. Reklamacje mogą być składane w formie elektronicznej lub na piśmie z potwierdzeniem odbioru przez Language Business.
  2. Wyłącznie Abonenci są uprawnieni do zgłaszania do Language Business zastrzeżeń w działaniu Aplikacji.
  3. Language Business rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania informując Abonenta o efekcie postępowania reklamacyjnego przez wysłanie odpowiedzi na adres Abonenta składającego reklamację.
 10. Postanowienia końcowe
  1. Language Business ma prawo do zmiany, bądź wycofania części bądź całości elementów Aplikacji bez wcześniejszego informowania Abonenta
  2. Podane przez Abonentów dane osobowe Language Business zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności będącej integralną częścią Regulaminu.
  3. Language Business zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili przez publikację nowego Regulaminu na stronie www.langlia.pl. Zmiany Regulaminu obowiązują Abonenta, o ile w okresie 14 dni od poinformowania Abonenta przez Language Business o zmianach Regulaminu, Abonent nie dokonał wypowiedzenia umowy abonenckiej.
  4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 roku.